THỂ LỆ GỬI BÀI

Quy định chung về bài báo khoa học

– Phải nêu rõ mục tiêu nghiên cứu; cần có các kết quả mới (ít nhất đối với Việt Nam), có giá trị khoa học và thực tiễn trong lĩnh vực nghiên cứu; phải được phản biện và phải có danh mục chú thích và tài liệu tham khảo.

– Phải gồm đầy đủ các nội dung: mục tiêu và đối tượng nghiên cứu hay là đặt vấn đề của bài báo, giải quyết vấn đề nghiên cứu và kết luận; đánh số chặt chẽ các phần trong bài; hành văn mạch lạc, súc tích.

– Các số liệu, các kết quả thu được hay biện luận phải rõ ràng và chính xác.

– Phải chú thích rõ nguồn khi trích dẫn hay sử dụng kết quả nghiên cứu từ những công trình khoa học khác; các số liệu trích dẫn chỉ có tác dụng minh họa cho lập luận của tác giả.

– Có tiêu đề, tóm tắt (abstract) và từ khóa (keywords) bằng tiếng Việt và tiếng Anh.

– Tuân thủ đầy đủ thể lệ và gửi bài.

Thể lệ gửi bài đăng Tạp chí Khoa học Đại học Sài Gòn

  1. Bài viết bằng tiếng Việt, chưa từng công bố trên ấn phẩm khác. Bài không đăng không hoàn trả lại tác giả.
  2. Bài viết phải kèm theo tóm tắt và từ khóa bằng tiếng Việt và tiếng Anh. Mỗi phần tóm tắt không dài quá 10 dòng.
  3. Phần chú thíchđặt ở cuối bài, trên phần tài liệu tham khảo và đánh số thứ tự (không sử dụng lệnh Insert Footnote).
  4. Danh mục Tài liệu tham khảo được sắp theo thứ tự ABC của tên tác giả đối với người Việt, của họ tác giả đối với người nước ngoài.
  • Đối với sách, luận án, báo cáo khoa học: Số thứ tự, họ và tên tác giả hoặc tên cơ quan ban hành, năm xuất bản (đặt trong ngoặc đơn), tên sách, luận án, báo cáo (in nghiêng), nhà xuất bản (Nxb), nơi xuất bản.
  • Đối với bài trong tạp chí, trong sách: Số thứ tự, họ và tên tác giả, năm công bố (đặt trong ngoặc đơn), tên bài báo (đặt trong ngoặc kép), tên tạp chí hoặc tên sách (in nghiêng), tập (không có dấu ngăn cách) số (đặt trong ngoặc đơn), các số trang (gạch ngang giữa hai số).
  • Ngoài ra, nguồn tài liệu trích dẫn là số thứ tự của tài liệu ở danh mục Tài liệu tham khảo, được đặt trong ngoặc vuông, có cả số trang.
  1. Những tài liệu tham khảo viết bằng tiếng nước ngoài, không phiên âm, chuyển ngữ hoặc dịch, được xếp riêng theo từng ngôn ngữ, đặt ở cuối bài. Bài viết được trình bày theo chiều dài của trang giấy khổ A4 (210 mm x 297 mm), văn bản được trình bày trên máy vi tính sử dụng kiểu chữ Times New Roman, cỡ chữ 13; lề trên 25 mm, lề dưới 20 mm, lề trái 30 mm, lề phải 20 mm, giãn dòng 1.5 lines. Công thức toán học dùng MS Equation, hình ảnh được định dạng jpg, bmp, gif, png hoặc dùng lệnh shapes trong MSWord. Bài viết về Toán học, Vật lý học có thể dùng hệ soạn thảo văn bản PCTEX.
  2. Tác giả gửi bài cho Ban Biên tập theo địa chỉ Email.